หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการการประกอบอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประกอบอาหาร

Bachelor of Science (Food Science and Nutrition)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

9400
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

ส่งเสริมการผลิตอาหาร เสริมสร้างโภชนาการ สร้างครัวไทยไปครัวโลก

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบอาหารในสถานประกอบการ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาด้านการประกอบอาหาร หรือวิทยากรพิเศษ
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพส่วนตัวด้านธุรกิจอาหาร

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

บุคลากร