หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

Master of Science Program in Creative Innovation in Science and Technology

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือนักธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

25000
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

แนวทางการประกอบอาชีพ

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
นวัตกรที่สามารถพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นด้วยงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร

บุคลากร