หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

Doctor of Philosophy in Creative Innovation in Science and Technology

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 (เฉพาะ แบบ 1.1) มีโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ฉบับย่อและแผนการทำดุษฎีนิพนธ์โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

40500
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

แนวทางการประกอบอาชีพ

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
นวัตกรที่สามารถนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น เช่น
         ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup)
         ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
         ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ที่สามารถวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และงานบริการ

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร

บุคลากร