หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

Bachelor of Education Program in Science

วิชาเอกเคมี
วิชาเอกชีววิทยา

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 240 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

10700
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

แนวทางการประกอบอาชีพ

ครูและอาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา
นักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานราชการและเอกชน
นักวิทยาศาสตร์หรือพนักงานวิทยาศาสตร์
ผู้ประกอบการ

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

บุคลากร