หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล

Bachelor of Science Program in Data Analysis Science and Digital Technology

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และระเบียบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

9400
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางการวิเคราะห์ข้อมูล เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล การเขียนโค้ด และการใช้ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิเคราะห์ข้อมูล Data Analyst
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist
นักสื่อสารข้อมูล Data Communication Officer
นักเขียนโปรแกรม Programmer
นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ Information Systems Analyst
นักวิชาการสถิติ Statistics Academic Officer
นักวิจัยตลาด Marketing Research Manager
นักควบคุมคุณภาพ Quality Controller
นักวางแผนการผลิต Production Planner
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

บุคลากร