หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

Bachelor of Science (physics)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

9400
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยด้านฟิสิกส์
นักอุตินิยม นักดาราศาสตร์
นักวิชาการทางการศึกษา
พนักงานบริษัทเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

บุคลากร