หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Bachelor of Science (Biology)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

9400
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาที่มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี มีจิตสาธารณะ มีความรอบรู้ และสามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย
นักนิติวิทยาศาสตร์
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)
พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)
พนักงานฝ่ายผลิต (Production)
เจ้าของกิจการ (Start up) ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เกษตร ชีวผลิตภัณฑ์

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

บุคลากร