หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science (Computer Science)

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิชาเอกวิทยาการข้อมูลเชิงประยุกต์

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

9400
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม เป็นผู้นำเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมระบบเครือข่ายและแม่ข่าย
นักพัฒนาซอฟต์แวร์

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

บุคลากร