1 พ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2-2566

01/11/2023 เปิดอ่าน 463 ครั้ง
profile Pic
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่องที่พิจารณา เรื่องให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. 2567) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. 2567) และเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตรสมอ.08 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องจัดการความรู้ (KM) อาคาร 30 และทางออนไลน์ Google Meet