หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาฟิสิกส์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาชีววิทยา

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการการประกอบอาหาร

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรระยะสั้น ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank )

การพัฒนางานประจำทางด้านสาธารณสุขสู่งานวิจัย

รายละเอียดหลักสูตร ยังไม่เปิดรับสมัคร

การจัดการขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหลักสูตร ยังไม่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น สำหรับประชาชนทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักเรียนนักศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร