หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาฟิสิกส์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาชีววิทยา

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการการประกอบอาหาร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

รายละเอียดหลักสูตร