13 พ.ย. 66 ควท. เข้ารับการประเมิน SSR ประจำปีงบประมาณ 2566

13/11/2023 เปิดอ่าน 454 ครั้ง
profile Pic วันจันนทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (SSR) ของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  อนึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข กรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา กรรมการและเลขานุการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้ช่วยเลขานุการ และคุณสุดใจ สุขคง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องจัดการความรู้ (KM) อาคาร 30