29 พ.ค. 67 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

29/05/2024 เปิดอ่าน 468 ครั้ง
profile Pic วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ โดย ผศ.ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาเคมี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ภายใต้โครงการประกอบด้วยพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมทางเคมีเพื่อชุมชน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ หน่วยวิจัยวัสดุนาโนเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช MOU ดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ การบูรณาการ การระดมและแบ่งปันทรัพยากร และข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน บนหลักของความเสมอภาค เกื้อกูล และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางของการประสานความร่วมมือ ร่วมส่งเสริม  พัฒนา  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรและนักศึกษา ร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมมือและการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 30