หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์

Bachelor of Science (Medical Instrumentation Physics)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

9400
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

หลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะในการพัฒนางานวิจัยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพเชื่อมโยงความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พัฒนานวัตกรรมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นได

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์ ประจำโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการ ในหน่วยงานของภาครัฐ
นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ผู้ให้คำปรึกษา ดูแล และซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการอิสระ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

บุคลากร