หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

Bachelor of Science (Chemistry)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียนเพิ่มเติมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

9400
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

ปรัชญา : บัณฑิตสาขาวิชาเคมีก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยกับชุมชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักเคมีในภาครัฐและเอกชน
นักวิชาการ/นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์
ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
นักเภสัชเคมี
นักตรวจสอบคุณภาพ
ผู้ประกอบการทางเคมี

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

บุคลากร