หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Bachelor of Science (Public Health)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

10700
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

คุณธรรม นำปัญญา สาธารณสุขศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ในหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล กรม กอง ศูนย์ หรือ สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

บุคลากร