ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น “การอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลเด็กและ ผู้สูงอายุ”

     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มีความยินดีเชิญชวนท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น “การอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลเด็กและ ผู้สูงอายุ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ให้กับผู้ที่ต้องรับภาระในการดูแลเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุใน ครอบครัว และในชุมชน และสามารถใช้ในการประกอบอาชีพการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในโรงพยาบาล และในชุมชนได้

ระยะเวลาในการดำเนินการอบรม : 6 เดือน ตุลาคม 2558–มีนาคม 2559

     ภาคทฤษฎี 2 เดือน

     ภาคปฏิบัติ 4 เดือน

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

2. เป็นหญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี

3. มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดสารเสพติด หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีความพิการหรือผิดปกติอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

การคัดเลือกเข้าศึกษา โดย   สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์


สมัคร/ติดต่อสอบถามที่ : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 1112

โทร 081-899-5655 หรือ 085-888-9707

หมดเขตรับสมัคร :  20  กันยายน  2558

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร
03/09/2015 เปิดอ่าน 805 ครั้ง