ขอเชิญเสนอชื่อนิสิต/นักศึกษา ที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2022 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ที่มีผลงาน 
senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2022 
โดยใช้แบบฟอร์มเสนอชื่อส่งมา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ขอให้ศึกษารายละเอียดโครงการฯ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเสนอชื่อ ตามเอกสารแนบ

10/08/2022 เปิดอ่าน 284 ครั้ง