นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ได้รางวัลการนำเสนอผลงาน ระดับดีเด่น

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเอกสถิติ
ได้รับ รางวัลการนำเสนอผลงาน ระดับดีเด่น
ผลงานเรื่อง การสร้างและออกแบบลวดลายเครื่องจักสาน
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
PCRUSCI CONFERENCE 2023
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
07/04/2023 เปิดอ่าน 150 ครั้ง