ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 
ผศ.ดร.นฤมล มีบุญ
รองคณบดีและอาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
ผศ.ดร.จตุพร คงทอง
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการการประกอบอาหาร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
ผศ.รัตติยา ฤทธิช่วย
อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตั้งแต่วันที่  27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
12/04/2023 เปิดอ่าน 44 ครั้ง