ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ผศ.ดร.วรรณชัย พรหมเกิด ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สภาอนุมัติปริญญาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566
ผศ.ดร.สุริยะ จันทร์แก้ว อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สภาอนุมัติปริญญาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566
09/05/2023 เปิดอ่าน 407 ครั้ง