เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ จำนวน 1 ชุด

เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ จำนวน 1 ชุด