ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกาาภาคพิเศษ แลละเปลี่ยนแปลงวันที่มีการเรียนการสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติในช่วงงานรับปริญญาบัตร

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ประกาศเรื่อง กําหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าในที่ประชุม เตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรของผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563-2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ได้กําหนดให้มีการฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2566 ดังนั้น เพื่อให้ การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลง สัปดาห์การเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) และเปลี่ยนแปลงวันที่มีการเรียนการสอนชดเชย สําหรับนักศึกษาภาคปกติในช่วงงานรับปริญญาบัตร