ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.อุไรวรรณ วันทอง
อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาฟิสิกส์
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
Asst.Prof.Fahmida Wazed Tina
อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาสถิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
24/07/2023 เปิดอ่าน 232 ครั้ง