ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผศ.ดร.โสภี แก้วชะฎา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สภาอนุมัติปริญญาตั้งแต่วันที่  21  กรกฎาคม 2566

ดร.มโนรส บริรักษ์อราวินท์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สภาอนุมัติปริญญาตั้งแต่วันที่  24  พฤษภาคม 2566
22/08/2023 เปิดอ่าน 367 ครั้ง