ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอแสดงความยินดี
นางสาววิชุดา สงวนวงศ์
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัล ไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2566
สาขาข้าราชการไทยดีเด่น
10/04/2023 เปิดอ่าน 245 ครั้ง