ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ได้รับรางวัล ครูดีพลังแห่งแผ่นดิน ครูคุณธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอแสดงความยินดี
นายชุติพงศ์ จิตมั่น
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ได้รับรางวัล ครูดีพลังแห่งแผ่นดิน ครูคุณธรรม
ประเภทข้าราชการครู ประจำปี 2566
จัดโดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 
31/08/2023 เปิดอ่าน 283 ครั้ง