ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ประเภทครูอัตราจ้าง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอแสดงความยินดี
นายเกียรติชัย  สุทธะระ
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ประเภทครูอัตราจ้าง
การประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV/DLIT) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
วันที่ 28 สิงหาคม 2566
31/08/2023 เปิดอ่าน 294 ครั้ง