ยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 
ผศ.ดร.อานันท์นิตย์ คุ่ยยกสุย
อาจารย์สาขาวิชาเคมี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาชีวเคมี
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566
ผศ.ดร.สิริลักษณ์ สินธุพาชี
อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566
21/09/2023 เปิดอ่าน 297 ครั้ง