ศิษย์เก่าสาขาคณิตศาสตร์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม

นางสาวอัญชลี ศิริรัตน์
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”
ประเภทครูผู้สอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสรีธรรมราข เขต 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566
12/09/2023 เปิดอ่าน 233 ครั้ง