อาจารย์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Gold Award)

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ปุญญาเพชร เดชเพชรธรักษ์
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาการการประกอบอาหาร
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Gold Award)
กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
จากผลงานวิจัย เรื่อง  "เมล็ดประเคลือบช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มจากฐานทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
16/11/2023 เปิดอ่าน 218 ครั้ง