อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.เยาวมาลย์ เขียวสอาด
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม
 Track 2 ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัย เรื่อง คุณสมบัติของถ่านชีวภาพจากเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินของตำบลนาทราย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
16/11/2023 เปิดอ่าน 162 ครั้ง