นักศึกษาและทีมอาจารย์พี่เลี้ยงสาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล Gold Poster Award

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนริศา นายหรุ่น และ นางสาวฮัยฟาอ์ มะหมัด นักศึกษาสาขาวิชาเคมี และทีมอาจารย์พี่เลี้ยง รศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา ผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล  ผศ.ดร.รุ่งนภา พิมเสน อาจารย์นงเยาว์ เทพยา ผศ.ดร.อำนวย น้อยผา และคุณณิชาภา รัตนโกมล  ในโอกาสได้รับรางวัล Gold Poster Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 17th International Conference on Multi-functional Materials and Applications (ICMMC2023) ณ Anhui Jianzhu University เมือง  Hefei ประเทศจีน จากงานวิจัยเรื่อง Coating of Ag/ZnO nanocomposite with sago starch crosslink on cotton fabric for the development of antibacterial and water reflecting properties
27/11/2023 เปิดอ่าน 119 ครั้ง