แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)

ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566