อาจารย์คณะวิทย์ฯ มรภ.นศ. ได้รับคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ The 23rd World Orchid Conference ประเทศไต้หวัน

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตร ฤทธิรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ประเภทนำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) และได้รับทุนนำเสนองานวิจัยจากการประชุมวิชาการกล้วยไม้โลก ครั้งที่ 23 (The 23rd World Orchid Conference) ประเทศไต้หวัน ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 23rd World Orchid Conference & The 20th Taiwan International Orchid Show ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ประเทศไต้หวัน จากงานวิจัยเรื่อง Asymbiotic Seed Germination and Plantlet Development of Spathoglottis plicata Blume, a Handsome Terrestrial Orchid
28/02/2024 เปิดอ่าน 108 ครั้ง