นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศ ประกวดโครงการสืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสืบสาน การประกวดโครงการสืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2566 โดยมีนักศึกษาในทีมประกอบด้วย นางสาวจุฑามาศ หลวงปราบ  นางสาวมนัสนันท์ ชำนาญกิจ  นางสาวณัฐชยา นุ่มนวล  นางสาวภัสสร ทองขาวเผือก  และนางสาวพรศิริวรรณ ลาเตะ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีที่ปรึกษาชมรม ได้แก่ อาจารย์สิตา ฤิทธิ์ธาธรรม  อาจารย์หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์  อาจารย์ธัญญ์นลิน ไกรนรา  และนางสาวเสาวลักษณ์ สัจจะอาวุธ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
01/03/2024 เปิดอ่าน 113 ครั้ง