ผศ.ดร.สิริลักษณ์ สินธุพาชี ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.สิริลักษณ์ สินธุพาชี
ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัย ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2565
เรื่องจากความสำเร็จของงานวิจัย สู่การตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
ในกิจกรรมเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี