รางวัลเวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ได้รับรางวัล หลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนน 4.33 
ได้รับรางวัล หลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (SAR) สูงสุดอย่างต่อเนื่องของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
ได้รับรางวัลสำหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing สูงสุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่14 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14/03/2024 เปิดอ่าน 98 ครั้ง