ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ชุดวิจัยผ่านการพิจารณา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนิษา คิดใจเดียว หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ผศ.ดร.โสภี แก้วชะฎา หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน
ที่ชุดวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ภายใต้กรอบการวิจัย การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อชุดโครงการวิจัย : เมืองนัง นครศรีธรรมราช เมืองที่ชาญฉลาด บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว