ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผศ.ดร.ปวีณา ปรวัฒน์กุล อาจารย์สาขาวิชาเคมี
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สภาอนุมัติปริญญาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567
21/05/2024 เปิดอ่าน 58 ครั้ง