หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Bachelor of Science (Environmental Science)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

9400
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

บูรณาการความรู้ด้วยทักษะด้านวิทยาศาสตร์ สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงาน นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

บุคลากร