หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Bachelor of Science (Information Technology and Dijital Innovation)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

9400
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

สร้างบัณฑิตให้เกิดปัญญา มีทักษะพัฒนาสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
นักดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
นักวิชาการด้านดิจิทัล
นวัตกรดิจิทัล
ผู้บริหารเครือข่ายสารสนเทศ
นักประกอบการดิจิทัล

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

บุคลากร