หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Bachelor of Science (Agriculture)

วิชาเอกเกษตรยั่งยืน
วิชาเอกประมง

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

9400
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางการเกษตรและประมงสำหรับการประกอบอาชีพอิสระที่ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพอิสระทางการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการประมง
นักส่งเสริมการเกษตร
นักพัฒนาชุมชน
นักส่งเสริมการขายสินค้าและอุปกรณ์การเกษตรและประมง

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

บุคลากร