หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Bachelor of Science (Mathematics)

วิชาเอกคณิตศาสตร์
วิชาเอกสถิติ

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ประมาณค่าใช้จ่าย [ภาคเรียน]

ภาคปกติ [ภาคเรียนแรก]

9400
  • ตลอดหลักสูตร ..... บาท
  • **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**

ปรัชญาของสาขาวิชา

คณิตศาสตร์เสริมสร้างปัญญา พัฒนากระบวนการคิด

แนวทางการประกอบอาชีพ

บุคลากรหรือนักวิชาการทางการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักวิจัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานธนาคารหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
พนักงานองค์กรอิสระต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารแนะนำหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

บุคลากร